Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Umowa o zniesienie wspówłasności

Współwłaściciele/współuprawnieni mogą zawrzeć umowę o zniesienie współwłasności w celu przekazania np. nieruchomości na wyłączną własność jednego z nich lub na dalszą współwłasność niektórym z nich, a dokonać mogą tego z obowiązkiem spłat/dopłat lub też bez takiego obowiązku.

Do sporządzenia umowy o zniesienie współwłasności niezbędne są:

 • dane stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • określenie sposobu zniesienia współwłasności,
 • wskazanie przedmiotów umowy i ich wartości.

Dodatkowo mogą być wymagane (w zależności od tego co będzie przedmiotem tej umowy):

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru lokali,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w przedmiotowym lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za lokal,
 • wartość lokalu,
 • termin i warunki wydania lokalu.
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
 • podstawa nabycia lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za lokal,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w przedmiotowym lokalu,
 • wartość lokalu,
 • termin i warunki wydania lokalu.
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
 • podstawa nabycia nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów, a jeżeli działka ma zostać wydzielona do nowej księgi wieczystej także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wartość nieruchomości,
 • termin i warunki wydania nieruchomości.
Ponadto mogą być wymagane:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie stwierdzające, czy działka objęta jest uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • zaświadczenie stwierdzające, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Przedstawione wyżej wyliczenia mają charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.