Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Poddanie się egzekucji

Tytułami egzekucyjnymi są m.in.:

  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie,
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
  • akt notarialny o którym mowa wyżej, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.
Do sporządzenia aktu obejmującego poddanie się egzekucji niezbędne są:
  • dane osoby poddającej się egzekucji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • dane wierzyciela (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania), a w przypadku gdy wierzyciel jest osoba prawną bądź ułomną osobą prawną (pełna nazwa firmy, numery: KRS, REGON, NIP, siedziba, adres do korespondencji),
  • dokument z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji.

Przedstawione wyżej wyliczenie ma charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.