Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Najem okazjonalny

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2,
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
Do sporządzenia aktu obejmującego poddanie się egzekucji (w związku z umową najmu okazjonalnego) niezbędne są:
  • dane najemców poddających się egzekucji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • dane wynajmujących (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • umowa najmu okazjonalnego,
  • oświadczenie właściciela innej nieruchomości zawierające zgodę na zamieszkanie w niej najemcy w przypadku ustania stosunku najmu,
  • oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu, do którego się wyprowadzi w przypadku ustania stosunku najmu.

Przedstawione wyżej wyliczenie ma charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.