Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Umowa o dział spadku

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.

Do sporządzenia umowy o dział spadku niezbędne są:

 • dane stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • określenie sposobu działu spadku,
 • wskazanie przedmiotów umowy i ich wartości.

Dodatkowo mogą być wymagane (w zależności od tego co będzie przedmiotem tej umowy):

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru lokali,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w przedmiotowym lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za lokal,
 • wartość lokalu,
 • termin i warunki wydania lokalu.
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
 • podstawa nabycia lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za lokal,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w przedmiotowym lokalu,
 • wartość lokalu,
 • termin i warunki wydania lokalu.
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
 • podstawa nabycia nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów, a jeżeli działka ma zostać wydzielona do nowej księgi wieczystej także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wartość nieruchomości,
 • termin i warunki wydania nieruchomości.
Ponadto mogą być wymagane:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie stwierdzające, czy działka objęta jest uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • zaświadczenie stwierdzające, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Przedstawione wyżej wyliczenia mają charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.