Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Umowa spółki

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna.

Do sporządzenia umowy spółki niezbędne są:

  • informacja o rodzaju zakładanej spółki,
  • dane wspólników/akcjonariuszy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • informacje na temat postanowień umowy spółki takich jak: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość i wartość udziałów ze wskazaniem sposobu ich objęcia, skład organów spółki, przedmiot działalności itp.

Do dokonania zmiany umowy spółki niezbędne są:

  • obecna treść umowy spółki,
  • informacje na temat planowanych zmian w umowie spółki.

Przedstawione wyżej wyliczenia mają charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.