Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Umowa darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Do sporządzenia umowy darowizny niezbędne są dane stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny).

Dodatkowo mogą być wymagane (w zależności od tego co będzie przedmiotem tej umowy):

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru lokali,
 • wartość lokalu,
 • termin i warunki wydania lokalu.
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
 • podstawa nabycia lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za lokal,
 • wartość lokalu,
 • termin i warunki wydania lokalu.
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
 • podstawa nabycia nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów, a jeżeli działka ma zostać wydzielona do nowej księgi wieczystej także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wartość nieruchomości,
 • termin i warunki wydania nieruchomości.

Ponadto mogą być wymagane:

 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie stwierdzające, czy działka objęta jest uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • zaświadczenie stwierdzające, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

Przedstawione wyżej wyliczenia mają charakter wstępny –  w zależności od stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty i informacje. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.