Kancelaria Notarialna w Białymstoku

ul. Grochowa 1 lok. 11

85 727 90 55

609 392 093, 782 535 869

Umowy

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Niezbędne informacje i dokumenty

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Niezbędne informacje i dokumenty

Przez umowę o dożywocie zbywca przenosi własność nieruchomości na nabywcę w zamian za co nabywca zobowiązuje się (w braku odmiennej umowy) przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Niezbędne informacje i dokumenty

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Niezbędne informacje i dokumenty

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Niezbędne informacje i dokumenty

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.

Niezbędne informacje i dokumenty

Małżonkowie mogą dokonać umownego podziału dotychczasowego majątku wspólnego zarówno w trakcie trwania małżeństwa (w przypadku ustania  wspólności majątkowej np. wskutek ustanowienia rozdzielności majątkowej), jak i po jego rozwiązaniu.

Niezbędne informacje i dokumenty

Współwłaściciele/współuprawnieni mogą zawrzeć umowę o zniesienie współwłasności w celu przekazania np. nieruchomości na wyłączną własność jednego z nich lub na dalszą współwłasność niektórym z nich, a dokonać mogą tego z obowiązkiem spłat/dopłat lub też bez takiego obowiązku.

Niezbędne informacje i dokumenty

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Niezbędne informacje i dokumenty